Close

Regulamin

Regulamin
REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ SZKOŁY NARCIARSTWA*NARCIARZ.PL PROFESSIONAL SKI TEAM*

I. Postanowienia ogólne1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki umowne stosowane w umowach o Szkolenie (zwanych dalej Umowami)Organizatora Szkoły Narciarstwa narciarz.pl Professional Ski Team (zwanego dalej Wykonawcą).2. Przedmiotem działalności Wykonawcy jest organizowanie imprez szkoleniowych mających na celu prowadzenietych szkoleń w zakresie narciarstwa (zwanych dalej Szkoleniami). Działalność ta obejmuje w szczególności udzielanielekcji mających na celu podnoszenie sprawności i umiejętności, a także zdobywanie wiadomości z zakresu jazdy nanartach. Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia sukcesów przez Uczestników.II. Zawarcie umowy1. Klient (osoba, która zawiera umowę o szkolenie) ma prawo nawiązać współpracę w zakresie szkolenia zarówno naswoją rzecz (wówczas jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia) jak i na cudzą. W przypadku zawarcia umowy na cudząrzecz, Klient wskazuje osobę, która będzie Uczestnikiem Szkolenia. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniejwymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Klient musi mieć ukończone 18 lat.2. Klient ma obowiązek sprawdzić czy przedstawione przez niego dane jego oraz innych Uczestników podane sąprawidłowo.3. Poszczególne Szkolenia oferowane są przez Wykonawcę w Propozycjach Szkoleń na stronie internetowejwww.nartypolskie.pl4. Rezerwacji miejsc na poszczególne Szkolenia można dokonywać za pomocą strony internetowejhttp://www.nartypolskie.pl/imprezy.php?g=5&i=8 poprzez wypełnienie drogą elektroniczną Formularzazgłoszeniowego dostępnego na tej stronie. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza złożenie przezKlienta oferty (w rozumieniu kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy drogę elektroniczną na warunkach przewidzianychw danej Propozycji szkolenia oraz niniejszym Regulaminie.5. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osobywymienione Formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkichszczegółach dotyczących Szkolenia.6. Po otrzymaniu przez Wykonawcę Formularza zgłoszeniowego, Wykonawca ustala możliwość zrealizowania oferty.Na podany przez Klienta adres mailowy, zostaje przez Wykonawcę wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację(Potwierdzenie rezerwacji) lub informująca o braku możliwości zrealizowania oferty. W momencie otrzymania przezKlienta potwierdzenia rezerwacji dochodzi do przyjęcia złożonej przez Klienta oferty – a tym samym do zawarciaUmowy.7. Na zawartą przez strony Umowa o Szkolenie składają się następujące elementy:a) Propozycja Szkoleniab) Oświadczenie Klienta zawarte w Formularzu zgłoszeniowym (oferta)c) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację – Potwierdzenie rezerwacji(przyjęcie oferty)d) Niniejszy Regulamin8. Żadne ustne lub telefoniczne ustalenia, nie są wiążące. Moc wiążącą ma wyłącznie rezerwacja potwierdzonamailem przez Wykonawcę.9. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej rezerwację, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymaniawiadomości e-mail, Klient uiszcza zaliczkę w wysokości podanej w mailu na wskazem w tym mailu konto.III. Sposób zapłaty1. Klient ma obowiązek uiścić Cenę Szkolenia, określoną w Propozycji Szkolenia pomniejszoną o uprzednio zapłaconązaliczkę, w dniu rozpoczęcia Szkolenia na miejscu w hotelu.2. Cena Szkolenia podawana jest w EUR i w PLN. Kurs walut oznacza się na dzień zapłaty. Cena obejmuje wszystkieskładniki zawarte w Propozycji Szkolenia, a w szczególności: opłatę za prowadzenie zajęć, zakwaterowanie, podatki.Cena imprezy nie obejmuje w szczególności kosztów transportu na miejsce Szkolenia, uzyskania paszportu, wizy,szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na UczestnikuSzkolenia.3. Cena Szkolenia jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Wykonawca zastrzegasobie zatem prawo do podniesienia ceny Szkolenia przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu opłat urzędowych lubpodatków.IV. Zasady przystąpienia do Szkolenia1. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie dotrzeć do miejsca przeprowadzania Szkolenia wskazanego przezWykonawcę w czasie wynikającym z Propozycji Szkolenia.2. Uczestnicy udający się na Szkolenie we własnym zakresie powinni posiadać niezbędne dokumenty, a wszczególności paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy (lub nowy dowódosobisty przy wyjazdach do krajów UE), ewentualnie wymagane wizy, oraz inne dokumenty wskazane przezWykonawcę w Propozycji Szkolenia.3. Uczestnicy Szkoleń krajowych powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości.4. Wykonawca zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu Szkolenia na warunkach, określonych wokreślonych w Propozycji Szkolenia.5. Przed rozpoczęciem Szkolenia Klient jest obowiązany przekazać Wykonawcy następujące dokumenty:a) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że nie maprzeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w Szkoleniu (brak przeciwwskazań lekarskich) według przekazanegoprzez Wykonawcę wzoru oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność,b) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że posiadaważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania Szkoleniac) inne wymagane dokumenty (opisane w Propozycji Szkolenia) uprawniające do przystąpienia do wybranego Szkolenia6. Klient, jako Strona umowy, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy szczegółowe i prawdziwe informacje dot.umiejętności narciarskich swoich i wszystkich zgłaszanych przez siebie Uczestników, a także o stanie zdrowia,sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na Szkolenie każdego ze zgłaszanych Uczestników.7. Grupy szkoleniowe liczą od 8-12 osób.V. Ubezpieczenia1. Każdy uczestnik Szkolenia powinien posiadać wykupione we własnym zakresie ubezpieczenie od następstwnieszczęśliwych wypadków a także ubezpieczenie KL i OC dedykowane uprawianiu narciarstwa na czas trwaniaSzkolenia,2. Szkoła narciarstwa narciarz.pl Ski Team posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułuprowadzonej działalności szkoleniowej. Kwota ubezpieczenia 200 000,00 zł.VI. Zasady uczestnictwa w zajęciach1. Na podstawie zawartej Umowy o Szkolenie Wykonawca zapewnia Uczestnikom:a. kadrę instruktorów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,b. niezbędne karnety na wyciągi narciarskie, zasady przekazania karnetu określa oferta imprezy.2. Uczestnicy Szkolenia powinni być wyposażeni w:a) Sprawny oraz wyregulowany do swoich umiejętności sprzęt i strój narciarski, umożliwiający bezpieczneuczestnictwo w zajęciach,b) kask narciarski – w przypadku małoletnich Uczestników do lat 18.3. Tworzenie grup szkoleniowych przeprowadza Wykonawca. W uzasadnionych przypadkach może nastąpićprzeniesienie Uczestnika Szkolenia do grupy mniej lub bardziej zaawansowanej. Uczestnik zobowiązany jest dozastosowania się do takiej decyzji.4. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do:a. przyjazdu w wyznaczonym dniu i godzinie rozpoczęcia Szkolenia poprzedzającym zajęcia na miejsce zbiórki,b. uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Szkoleniu (nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi przesłankido zwrotu Klientowi całości lub części Ceny),c. wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, w tym w szczególności stosowania się do obowiązujących zasadbezpieczeństwa w trakcie zajęć Szkoleniowych,d. poszanowania innych Uczestników Szkolenia,5. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, a takżeprzebywania w stanie nietrzeźwym.6. Wykonawca jest uprawniony do skreślenia z listy Uczestników w razie:a) rażącego naruszania przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 4.,b) Naruszenia przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 5.7. Uczestnik skreślony z listy Uczestników, powinien najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym opuścić ośrodek, wktórym został zakwaterowany. W przypadku skreślenia z listy Uczestników Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonegowynagrodzenia.8. Za szkody spowodowane przez małoletniego Uczestnika Szkolenia odpowiada Klient.9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzeniezajęć a także braku czynnych wyciągów, Wykonawca zastrzega sobie prawo do ich odwołania. W przypadku odwołaniazajęć z powodów niekorzystnych warunków pogodowych (brak czynnych wyciągów narciarskich) Wykonawca nie jestzobowiązany do zwrotu części lub całości opłaty, w takim przypadku Klient nie może występować z roszczeniami.VII. Odwołanie/Rezygnacja ze Szkolenia1. W razie opóźnienia w zapłacie zaliczki, o której mowa w rozdz. II ust. 9 niniejszego Regulaminu przekraczającego 7dni, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby Uczestników Szkoleniaw przypadku, nie została osiągnięta ogłoszona w Propozycji Szkolenia minimalna liczba Uczestników. Prawo odwołaniaSzkolenia przysługuje najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takiej sytuacji Wykonawca zwróciKlientowi uiszczone przez niego należności.3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu, z wyjątkiem przyczyn rezygnacji za które Klientodpowiedzialności nie ponosi, rozliczenie wynagrodzenia – Ceny Szkolenia odbywa się na następujących warunkach:a) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia na 21 dni przed terminem rozpoczęcia kursu –Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z wyjątkiem uiszczonej zaliczki,b) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu –Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (kara umowna) w wysokości 30 % Ceny Szkolenia.4. Odstąpienie przez Uczestnika od uczestnictwa w Szkoleniu podczas jego trwania, a także niestawienie się wumówionym miejscu i czasie, nie jest podstawą do żądania odszkodowania i zwrotu zapłaty za Szkolenie.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych w ciągu 14 dni przedrozpoczęciem Szkolenia, Wykonawca ma obowiązek dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta zaliczki.VIII. Przeniesienie praw1. Klient może bez zgody Wykonawcy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkieprzysługujące mu z tytułu zawartej Umowy o Szkolenie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkiewynikające z tej umowy obowiązki oraz jednocześnie spełnia wszystkie wymogi przystąpienia do Szkolenia.Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Wykonawcy, jeżeli Klient zawiadomi go o tymnajpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.IX. Zmiana warunków UmowyWykonawca, który przed rozpoczęciem Szkolenia jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotnewarunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinienniezwłocznie poinformować Wykonawcę, czy:a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albob) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.X. Reklamacje1. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tymWykonawcę, zgłaszając na piśmie swoje zastrzeżenia jego przedstawicielowi, celem umożliwienia mu usunięcia wadyna miejscu.2. Klient, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć Wykonawcy reklamację w terminie niedłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Reklamacja winna mieć formę pisemną i zawierać opis wady wsposobie wykonania umowy oraz żądanie Klienta dotyczące sposobu naprawienia szkody.3. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od zakończenia imprezy, mogą nie być rozpatrywane.4. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.6. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 2, w terminie 30 dni od dniajej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Szkolenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezyturystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.XI. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy1. Wykonawca odpowiada za należyte zrealizowanie Szkolenia.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na niewykonaniu bądź nienależytymwykonaniu umowy, jeżeli było to skutkiem:a. działań lub zaniechań Klienta,b. działań lub zaniechań osób trzecich, które nie uczestniczą w wykonaniu usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań niemożna było przewidzieć ani uniknąć.c. działania siły wyższej (w tym warunków atmosferycznych)3. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Szkolenia ograniczonajest do dwukrotności Ceny względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.XII. Postanowienia końcowe1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Wykonawcęusług marketingowych polegających na promowaniu usług Wykonawcy i jego partnerów.2. Klient zawierając z Wykonawcą Umowę o Szkolenie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych między stronami odbywać się będzie przed sądem właściwym dlasiedziby Wykonawcy.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy KodeksuCywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Październik 2014r

pokaż
ukryj

Skontaktuj się z nami